Technologický rozvoj za účelom vytvárania pracovných miest a podpory trvalo udržateľného rozvoja

Technologický rozvoj za účelom vytvárania pracovných miest a podpory trvalo udržateľného rozvoja

www.skhu.eu

Vďaka podpore z ERDF má spoločnosť J-STAV s.r.o. k dispozícii nové mobilné recyklačné zariadenie stavebného odpadu

Jeho obstaranie sa realizovalo v rámci projektu SKHU/1802/3.1/056 s názvom „Technologický rozvoj za účelom vytvárania pracovných miest a podpory trvalo udržateľného rozvoja“ podporeného Programom spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.
Mobilné zariadenie pozostáva z nasledovných častí: mobilný čeľusťový drvič s magnetickým separátorom, pásové rýpadlo a demolačné kliešte. Na prepravu tohto inovatívneho mobilného zariadenia bude slúžiť trojnápravový podvalníkový náves, nakúpený tiež v rámci projektu.

Prínosom realizácie projektu pre stavebnú spoločnosť je efektívnejšie využívanie a spracovanie stavebných odpadov. Približne až 90 % odpadov, ktoré vzniknú v stavebníctve, sú spätne využiteľné ako plnohodnotná náhrada prírodných materiálov, t.j. projekt má významný príspevok k ochrane životného prostredia. Rozšírenie produktového portfólia spoločnosti o recykláciu stavebného odpadu umožní vytvorenie nových pracovných príležitostí.

Maďarský partner, GREEN-GOES Kft., postavil novú servisnú halu na zabezpečenie údržby strojového parku spoločnosti. S cieľom zhodnocovania zeleného odpadu, ktorý vznikne pri stavebných prácach, spoločnosť nakúpila recyklačnú linku na zhodnocovanie zeleného odpadu s následným briketovaním. V projekte sa vytvorí minimálne osem nových pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie z Maďarska a zo Slovenska, s dôrazom na zamestnávanie osôb zo znevýhodneného prostredia.

Komatsu PC 210 LC, McCloskey j35r

Komatsu PC 210 LC, McCloskey j35r

Projekt je spolufinancovaný z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  Obsah tejto správy nemusí nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej únie