Projekt SKHU/1802/3.1/056

www.skhu.eu

 


Začala sa realizácia projektu „Technologický rozvoj za účelom vytvárania pracovných miest a podpory trvalo udržateľného rozvoja“


Začiatok realizácie 01.11.2019
Koniec realizácie 30.10.2021
Celkový rozpočet partnera 399 796,97 €
Z toho:
ERDF (85%) 339 827,42 €
Vlastné zdroje (15%) 59 969,55 €

Naša spoločnosť v spolupráci s partnerom z Maďarska, spoločnosťou GREEN-GOES Kft. realizuje projekt v rámci cezhraničného územného akčného plánu s názvom: Nové pracovné miesta v údolí Ipľa s ekologickým rozvojom v stavebníctve (TAPE JOBS).
Napriek tomu, že obaja projektoví partneri pôsobia v stavebníctve, sa nepovažujú za konkurenciu, ale ich aktivity sú komplementárne.
S cieľom dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj miestneho hospodárstva, v projekte sa realizujú nasledovné aktivity:

  • na slovenskej strane projekt zahŕňa obstaranie mobilného recyklačného zariadenia stavebného odpadu s následným vytvorením nových pracovných miest na obsluhu týchto zariadení,
  • paralelne v Maďarsku sa realizuje výstavba servisnej haly na zabezpečenie údržby strojového parku partnera. Pri výkone činnosti firmy sa vytvorí významné množstvo zeleného odpadu, na zhodnocovanie ktorého je potrebná spracovateľská a recyklačná linka na prípravu zeleného odpadu s jeho následným briketovaním.


V projekte sa vytvorí 8 nových pracovných miest, ktoré budú obsadené uchádzačmi o zamestnanie z Maďarska a zo Slovenska, s dôrazom na zamestnávanie osôb zo znevýhodneného prostredia.
Spoločná realizácia projektových aktivít otvára nové príležitosti na rozšírenie existujúcich cezhraničných odberateľsko-dodávateľských vzťahov partnerov projektu, na vzájomné využívanie voľných kapacít partnera, na výmenu skúseností a prenos know-how v oblasti výrobných procesov a aplikácie moderných technológií, stavebných materiálov, organizácie a riadenia prác a pod.Projekt je spolufinancovaný z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  Obsah tejto správy nemusí nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej únie