Mobilné recyklačné zariadenie – čeľusťový drvič McCloskey J35

Mobilné recyklačné zariadenie – čeľusťový drvič McCloskey J35

Naša spoločnosť získala prostriedky z programu SKHU/1802/3.1/056 pre zaobstaranie mobilného recyklačného zariadenia na materiálové zhodnotenie stavebných odpadov kategórie ostatný odpad, ktorý bude možné použiť namiesto prírodných surovín ako je napr. lomový kameň, štrk, piesok.

Takejto činnosti zhodnocovania odpadu v súlade so zákonom o odpadoch, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely, sa hovorí recyklácia. 

Keďže sa spoločnosť pri svojej stavebnej činnosti stretáva s požiadavkami asanácie objektov a následne spracovania materiálu využije technologické zariadenie na činnosť zhodnocovania stavebných odpadov – vysoko mobilný kompaktný čeľusťový drvič McCloskey J35 na pásovom podvozku. Drvič je šetrný k svojmu okoliu. Bol naprojektovaný pre stavebný a recyklačný priemysel, recykláciu asfaltu, betónu, drvenie štrkov a kameniva. Vďaka svojej kompaktnosti sa dokáže pohybovať aj na malom priestore, pričom sa môže premiestňovať bez prerušenia drvenia. Šírka pod 2,5 m umožňuje aj na malom priestore prevoz stroja z prevádzky na prevádzku.

VSTUPNÉ MATERIÁLY

Vstupom do mobilného drviaceho zariadenia bude najmä stavebný odpad zo stavieb realizovaných spoločnosťou J-STAV spol. s r.o. Veľký Krtíš a to priamo u pôvodcov odpadu alebo v areáli navrhovateľa. Ide v prevažnej miere o zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií (betón, zmesi betónu, tehly, bitúmenové zmesi, zemina, kamenivo, štrk).

VÝSTUPNÉ MATERIÁLY

Výstupom z procesu zhodnocovania drviacim mobilným zariadením bude v závislosti od vstupných materiálov najmä podrvený betón, bitúmen, tehly, kamenivo – tzv. recyklát.