Zhodnocovanie stavebného odpadu a Ochrana ŽP

Odborné spracovanie stavebného odpadu realizujeme na základe rozhodnutia Okresného úradu v Banskej Bystrici, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydané v Banskej Bystrici dňa: 17.02.2022 č.OU-BB-OSZP2-2022/004314-009, ktoré:

– udeľuje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – čeľusťovým drvičom McCloskey J35.

McCloskey J35

McCloskey J35

Na mobilnom zariadení sa budú zhodnocovať odpady zaradené do kategórie odpady na základe potvrdenia o registrácii, ktoré nie sú nebezpečné – ostatné odpady, druh odpadu uvedený vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“):

Č. druhu odpadu – Názov druhu odpadu

 • 17 01 01 betón
 • 17 01 02 tehly
 • 17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika
 • 17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
 • 17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
 • 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
 • 17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
 • 17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07
 • 17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
 • 17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01
 • 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
 • 20 02 02 zemina a kamenivo
 • 20 03 08 drobný stavebný odpad

McCloskey J35 on trailer

Spoločnosť J-STAV veľmi pozorne vníma svoje výrobné aktivity vo vzťahu k svojmu okoliu a ochrane životného prostredia, je jednou z najdôležitejších oblastí, kde sústreďujeme svoju pozornosť. Súčasťou každej betonárne sú moderné technické prvky a systémy, ktoré významne obmedzujú negatívny dopad výroby betónu na okolité prostredie. Základom je bezodpadová technológia, ktorá pozostáva z automatického riadenia výroby – presného dávkovania komponentov a minimalizácie vplyvu ľudského faktora.

Dôležitým prvkom vybavenia betonárne sú recyklačné zariadenia slúžiace pre likvidáciu zvyškov čerstvého betónu, ktorý vzniká pri vymývaní dopravných prostriedkov. Jeho činnosť spočíva v uzavretom okruhu slúžiacom na oddelenie kalovej vody a kameniva, ktoré môže byť znovu použité ako podkladné kamenivo.

Spoločnosť má vypracovaný systém sledovania požiadaviek vyplývajúcich z prevádzkovania betonárok, dodržiavania ekologických noriem a závazkov, vypracovaný program odpadového hospodárstva a prevádzkovo bezpečnostné predpisy pre každú prevádzku. Nemalé prostriedky venujeme do výmeny starej technológie a zariadení a aj týmto prístupom sa zároveň darí vytvárať krajšie a bezpečnejšie pracovné prostredie pre zamestnancov a Vás zákazníkov.

J-STAV stavebná spoločnosť ochrana zp