TAPE JOBS

www.skhu.eu

 


Názov TAPE Nové pracovné miesta v údolí Ipľa s ekologickým rozvojom v stavebníctve 
Krátky názov JOBS 
Partneri TAPE Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia 
Határmenti Régió Fejlesztéséért Alapítvány 
Trvanie TAPE 48 mesiacov 
Začiatok realizácie projektu:  01.11.2019
Koniec realizácie projektu:  31.10.2021
Celkový rozpočet 4 681 156,16 € 

Územie TAPE patrí medzi menej rozvinuté prihraničné oblasti. Na oboch stranách hranice je podobná ekonomická a sociálna situácia obyvateľstva. Aktivity projektu sa realizujú na území okresov Veľký Krtíš a Balassagyarmat (HU), pričom pozitívny rozvojový vplyv projektu zasahuje oveľa širší okruh  obyvateľstva žijúceho v cezhraničnom území.  

V rámci TAPE sa realizujú 4 projekty za účasti 4 partnerov zo Slovenska a 3 z Maďarska: 

  • CCP-JOBS projekt zabezpečuje koordináciu a komunikáciu celého TAPE 
  • Projekt s názvom Ride Up! Je zameraný na výstavbu mosta a spojovacích ciest medzi obcami Vrbovka (SK) – Őrhalom (HU). Dostupnosť regiónu je jedným z hlavných predpokladov rozvoja zamestnanosti. Cez most sa značne skráti čas a výdavok na cestovanie, čo bude mať pozitívny dopad na zvýšenie mobily pracovnej sily. Realizácia projektu z dlhodobého hľadiska bude mať oveľa väčší prínos pre región v oblasti rozvoja podnikateľských aktivít, rozvoja turizmu a inštitucionálnej spolupráce. 
  • Aktivity zamerané na vytvorenie nových pracovných príležitostí prostredníctvom rozšírenia ekologickej výroby a služieb v stavebníctve sa realizujú v rámci podnikateľského projektu so silným aspektom  v oblasti ochrany a udržateľnosti životného prostredia. 
  • Na Spojenej škole v Modrom Kameni sa vytvorí tréningové centrum s následným zabezpečením praktickej výchovy v oblasti stavebníctva. V rámci projektu maďarský partner zabezpečí obchodné poradenstvo a podporu spolupráce podnikov pôsobiacich v cieľovom území.

Realizácia uvedených projektov TAPE prispeje ku kohézie cezhraničného územia a zároveň očakávame, že podporí aj hospodársky rast v našom regióne.


Projekt je spolufinancovaný z Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  Obsah tejto správy nemusí nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej únie